Tag: Jia Guiren

Ruyi’s Royal Love in the Palace: Ep 69 Check-In

Chinese DramasDrama ReviewsRuyi's Royal Love in the Palace

Keep reading

Ruyi’s Royal Love in the Palace: Eps 10-14 Review

Chinese DramasDrama ReviewsRuyi's Royal Love in the Palace

Keep reading

Ruyi’s Royal Love in the Palace: Eps 7-9 Review

Chinese DramasDrama ReviewsRuyi's Royal Love in the Palace

Keep reading

Ruyi’s Royal Love in the Palace: Eps 4-6 Review

Chinese DramasDrama ReviewsRuyi's Royal Love in the Palace

Keep reading

What’s New?

-I'm back and watching Ruyi Zhuan (Ruyi's Royal Love in the Palace)!

Currently Watching

C-dramas

  • Ruyi’s Royal Love in the Palace

Heisui’s Tweets

Follow My Drama Tea

Twitter Googleplus RSS Bloglovin Feedly
Follow My Drama Tea on WordPress.com

Subscribe via Email!

Join 605 other subscribers

Popular Posts

Ruyi's Royal Love in the Palace: Eps 10-14 Review
The Pros & Cons of Empresses in the Palace (U.S. Version)
Lan Ling Wang: Eps 45-46 (Finale) / Strategic Yu Wen Yong/Daniel Chan Watching
Ruyi's Royal Love in the Palace: Ep 69 Check-In
The Nail Guards of Zhen Huan Zhuan
Sound of the Desert (Da Mo Yao): Eps 28-35 Final Review
Drama Detox: Signs That Your Drama Addiction has Gone Too Far

Archives